یران کجاست ؟

 

 

 


ایران جایی است که مردمانش پیاده تا کربلا میروند :اما از روی پل عابر پیاده نمیروند ؛

پا درد دارند😐

رعایت کنید.