اقدامی را انجام بده که می توانی . با چیزی که در اختیار داری . در جایی که هستی

سخنان زیبای تئودور روزولت