یه روز تو کلاس نشسته بودیم نیم ساعت گذشته بود🕜
که یه دختر وارد کلاس شد
استاد با ناراحتی ازش پرسید :چرا دیر رسیدید خانوم ؟🙁☹️

 

 

 

 

دختره گفت : دیر رسیدن بهتر از زشت👹 رسیدن است !!!😬

استاد با لبخند ملیح از دنیا رفت😂😂😂