توتاکسی نشسته بودم
بغل دستیم گفت میشه بکشی پایین؟؟
گفتم میخای بخوری؟؟
گفت عوضی شیشه رو میگم

 

 


منم گفتم بیشعوور منم هوارو میگم

مردم چ منحرف شدنا😂😂😂

 😁😂😂