مؤمنی را ندا آمد:

آرزویی کن!

گفت: اقیانوس آرام را آسفالت میخواهم! ندا آمد:سخت است،آرزوی دیگری کن!
 

گفت: قدرتی میخواهم تا زنان را بشناسم !

ندا آمد: اقیانوس آرام را دو بانده میخواهی یا چهار بانده...!؟😂😂

کانال پرتقال