جوک جدید به نقل از یکی از دوستان
راه رسیدن به خدا
برو ماشین پراید بخر و دل به جاده بزن مطمن باش اگه یکم تند بری خیلی زود به دیدار حق خواهی شتافت