در ایالت کالیفرنیا مجازات ریختن زباله، بار اول ۱۰۰دلار و ۸ ساعت پاکسازی جاده و بار دوم ۷۵۰دلار و ۲۴ ساعت پاکسازی است و این مجازات در تابلوهای کنار جاده در معرض دید است.