تنها 2% مردم می اندیشند
و 3% فکر می کنند که می اندیشند
95% مردم حاظر اند بمیرند تا این که فکر کنند