آیا می دانید زمان ایده آل مطالعه برای دانش آموزان 30 تا 35 ساعت در هفته است و برای فارغ التحصیل 60تا90 ساعت در هفته,اما اگر به این حد نصابها نرسیدید خیلی هم نگران نباشید زیرا این کار از عهده همه ساخته نیست !