یارو رفت خاستگاری , پدر عروس گفت : آقا دانشگاه هم میرن
پدر داماد : مسافر گیرش بیاد چرا که نه