جسارت اجرایی کردن ایده هایت را داشته باش وگرنه همیشه جهان پر بوده است از ترسو های خوش فکر...